de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Mag een moslim meedoen of vieren van kerstmis?

Foto: Pauw - BNNVARA

Elke keer dat de kerstdagen naderen, horen we weer geroezemoes over de deelname van moslims aan kerstmis. Is het toegestaan voor moslims om mee te doen aan kerst? En mogen zij in hun huizen of bedrijven kerstbomen of andere versieringen neerzetten of ophangen?

Ik wil in dit stuk graag het islamitisch oordeel aangaande deze kwestie verduidelijken.

Allereerst dienen we te weten dat alle profeten de Islam aanhingen. De Islam is namelijk niets anders dan de overgave aan Allah alleen, alsook de overgave en aanbidding van Hem middels al hetgeen Hij heeft voorgeschreven aan geloofsovertuigingen en aanbiddingen.

Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, de religie bij Allah is de Islam.” [Soerat Aala ‘Imraan, vers 19]. En Hij heeft ook gezegd: “En degene die een andere religie dan de Islam volgt, van hem zal het niet aanvaard worden en hij zal in het Hiernamaals tot de verliezers behoren.” [Soerat Aala ‘Imraan, vers 85].

Tevens dienen we te weten dat hoewel de geloofsovertuiging van alle profeten hetzelfde was, hun wetgevingen wel konden verschillen. Dit had enkel betrekking op de handelingen, niet op de geloofsovertuiging. Dit betekent dat bepaalde soorten voedsel, dranken en kledij toegestaan konden zijn in de wetgeving van de ene profeet, terwijl deze verboden konden zijn in de wetgeving van een andere profeet. Allah zegt dan ook: “Voor eenieder onder jullie hebben Wij een wetgeving en een manier van leven bepaald.” [Soerat al-Maa-idah, vers 48].

De reden dat deze verschillen konden bestaan, is omdat Allah elke profeet stuurde naar een bepaald volk met specifieke omstandigheden, problemen en dergelijke. Daar paste dan ook een bepaalde wetgeving bij. Echter, wat betreft de wetgeving van de profeet Mohammed, deze is niet bestemd voor een specifiek volk of een bepaalde gemeenschap alleen; deze wetgeving is bedoeld voor de hele mensheid, in alle tijden en plaatsen. Deze wetgeving is dan ook perfect, allesomvattend en houdt rekening met alle verschillende omstandigheden van de mensen. “En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.” [Soerat Saba-e, vers 28].

De profeet heeft ook gezegd: “Het was gebruikelijk dat een profeet werd gestuurd naar zijn eigen volk in het specifiek, terwijl ik naar de gehele mensheid ben gestuurd.” [Al-Boekhaarie en Moesliem].

Het is belangrijk om op te merken dat Allah de profeet Mohammed heeft gestuurd met een allesomvattende en complete religie. Niets kan hier dus aan toegevoegd worden, zoals er ook niets van kan worden weggehaald. Allah heeft gezegd: “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [Soerat al-Maa-idah, vers 3].

Enkel datgene dat Allah toegestaan heeft, is toegestaan; enkel datgene dat Hij heeft verboden, is verboden en enkel datgene dat Hij heeft laten behoren tot de religie behoort er ook toe.

Ook heeft Allah de wetgeving van Mohammed boven alle andere wetgevingen geplaatst: alles dat door de wetgeving van de profeet Mohammed is goedgekeurd, dat wordt aangenomen en behoort tot de Islam. Echter, al hetgeen dat opgeheven is door zijn wetgeving, dat behoort níet tot de Islam en hier mag ook niet naar gehandeld worden. Alles wat niet van Allah afkomstig is, behoort tot de valsheid en mag nimmer toegeschreven worden aan Allah en Zijn boodschappers.

Allah heeft alle mensen, na de komst van de profeet Mohammed, opgedragen om zich te houden aan zijn wetgeving en hier niet ongehoorzaam aan te zijn.

Feesten en rituelen die een religieuze oorsprong hebben, zijn gebaseerd op een bepaalde geloofsovertuiging en behoren tot de meest zichtbare religieuze rituelen die de aanhangers van de verschillende religies van elkaar onderscheiden. Op het moment dat men dus meedoet aan deze religieuze feesten en rituelen dan is dit een impliciete goedkeuring van deze religieuze overtuigingen en de bijbehorende wetgevingen, ook al heeft zegt een persoon deze feesten niet te vieren met deze intentie. Sommige mensen zeggen: “wij doen enkel mee aan deze vieren uit gezelligheid.” De profeet zegt: “Degene die een volk imiteert, hij hoort tot hen.” [Authentiek]. D.w.z. degene die hen imiteert in hun religieuze zaken of de zaken die specifiek toebehoren aan hen, hij behoort tot hen.

En zo heeft Allah het ook verboden dat een persoon deelneemt aan bijeenkomsten waarin wordt gespot met Hem of Zijn religie, aangezien dit een impliciete goedkeuring is van hetgeen zij aan het doen zijn. “En Hij heeft jullie al in het Boek (de Koran) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn.” [Soerat an-Nisaa-e, vers 140].

Er is gezegd in de betekenis van het vers: jullie zouden hetzelfde zijn in zonde, ook al was de intentie of bedoeling goed. Een goede intentie, rechtvaardigt een slechte handeling namelijk niet.

Zelfs als kerstmis zou behoren tot de wetgeving van de profeet ‘Iesaa (Jezus), dan was het niet toegestaan geweest voor een moslim om aan dit feest te participeren, aangezien de wetgeving van onze profeet Mohammed dit feest niet heeft goedgekeurd. Echter, wat te zeggen op het moment dat wij zelfs weten dat kerstmis een heidense oorsprong heeft en helemaal niets te maken heeft met het christendom?!

Kerstmis is en was een heidens feest dat op een zekere moment in de geschiedenis toegevoegd is aan het christendom. Het is dan ook pas in de 4e eeuw na christus dat men begon met het vieren van de geboortedag van ‘Iesaa (Jezus). Niet geheel onbelangrijk: we lezen nergens in de Bijbel dat ‘Iesaa (Jezus) de christenen heeft opgedragen om zijn geboortedag te vieren.

Wist u overigens ook dat er, in de loop van de geschiedenis, vele heidenen zijn geweest die op 25 december (!) de geboorte van de zon vierden? De geschiedenisboeken vermelden zelfs hoe een veelvoud aan afgoden op deze specifieke dag werden aanbeden.

Hierbij een kritische vraag: wanneer is ‘Iesaa (Jesus) eigenlijk geboren? De precieze geboortedatum van Iesaa (Jezus) is geheel onbekend en daarom zien we dat zelfs de christenen onderling van mening verschillen over zijn precieze geboortedag.

Wat betreft de kerstboom, deze vindt zijn oorsprong bij de Romeinse heidenen. Zij versierden namelijk bomen ter gelegenheid van de geboorte van de zon. Er is ook gezegd dat dit verschijnsel slechts een paar eeuwen geleden voor het eerst in Duitsland verscheen, waarna het overgenomen is door andere volkeren en landen. De oorsprong van de kerstboom zelf heeft dan ook niets te maken met het christendom.

Wat betreft het oordeel over het nemen van een kerstboom, hierover kunnen we zeggen dat dit zonder enige twijfel verboden is. Op het moment dat een moslim meedoet aan kerst, een kerstboom in huis neemt, versieringen ophangt enzovoort, dan geeft hij hiermee indirect zijn goedkeuring aan de verschillende valse geloofsovertuigingen achter de kerstboom en het kerstfeest. Nogmaals: ondanks zijn “beste bedoelingen”.

Op het moment dat de christenen kerst vieren, wat vieren zij dan eigenlijk? Zij vieren niets anders dan de geboorte van de zoon van God. Maar gelooft een moslim dit ook? Geloven wij dat God (Allah) verwekt is, of heeft verwekt? Druist het nemen van een kerstboom daarmee niet duidelijk in tegen de geloofsovertuiging van de moslim? Denkt u dat een moslim mag meedoen aan deze valsheid?

Allah zegt in Zijn Boek: “En zij zeiden: ‘De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen.’ Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde (staat op het punt om) open te splijten en de bergen (staan op het punt om) uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet mogelijk voor de Barmhartige om een zoon te nemen.” [Soerat Maryam, vers 88-92].

Het is niet toegestaan voor welke moslim of moslima dan ook om mee te doen aan de religieuze feesten van de niet-moslims of deel te nemen aan hun religieuze rituelen, welke rituelen dit ook zijn. Dit behoort zelfs tot de grote zonden!

Het feit dat wij niet meedoen aan deze feesten heeft overigens helemaal niets te maken met integratie, tolerantie of de goede omgang met andersdenkenden. Dit staat er geheel los van. Dit is gewoonweg een religieuze kwestie en in geval van religieuze zaken zeggen wij: “Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.” [Soerat al-Kaafiroen, vers 6].

Het is enkel toegestaan voor de islamitische geleerden om te spreken over grote zaken als deze en alle andere islamitische oordelen. Dit is zeker niet weggelegd voor jan en alleman. Allah de Verhevene heeft ons dan ook verduidelijkt dat wie zonder kennis spreekt en uitspraken doet op basis van zijn eigen meningen, een geweldige zonde pleegt! Hetzelfde kan gezegd worden over degene die zonder kennis zaken toegestaan of verboden verklaart.

Allah zegt: “En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: ‘Dit is toegestaan en dat is verboden,’ om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.” [Soerat an-Nah’l, vers 116].

Ik wil graag afsluiten met een vriendelijke doch dringende oproep aan alle overheidsinstanties en onderwijsinstellingen: verplicht de moslims niet om mee te doen aan dit soort festiviteiten aangezien deze indruisen tegen hun geloofsovertuiging en religie. Zoals wij niemand verplichten om mee te doen aan de islamitische rituelen, zo stellen wij het ook op prijs om niet verplicht te worden -onder welk voorwendsel dan ook – om mee te doen aan de religieuze rituelen van welke religie dan ook.

En Allah weet het beste.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.