de Moslimkrant

Radicalisering is een gedragsprobleem

Anton Weenink, senior onderzoeker bij de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid, analy-seerde de achtergrond van 140 Syriëgangers die begin 2014 bekend waren bij het Team CTE.

Zijn verkennend onderzoek toont aan dat het leven van veel radicaliserende jongeren al door veel gedragsproblemen werd gekenmerkt.

Vaak blijken de jongeren die bij het Team CTE bekend zijn, gedragsproblemen of stoornissen te hebben.

Dat staat haaks op de vermeende wetenschappelijk onderbouwde constatering dat terroristen doorgaans ‘verrassend normaal’ zijn en meestal een tamelijk gewone sociale achtergrond hebben. Weenink toont aan dat de bekende Syriëgangers relatief vaak psycho-sociale problemen hebben en vaker dan gemiddeld kampen met een moeilijke sociale achtergrond.

Uit Weeninks analyse blijkt dat de gemiddelde leeftijd van Syriëgangers 24 jaar is. De meesten zijn man (84 procent). Jonge Marokkanen zijn oververtegenwoordigd, maar toch stelt Weenink dat radicalisering binnen de Marokkaanse gemeenschap een betrekkelijk zeldzaam fenomeen is.

Veel geradicaliseerde jongeren komen uit gebroken gezinnen en zijn vaak laag of onvolledig opgeleid. Sommigen van hen zijn dakloos, of zijn dat tijdelijk geweest.

De bekende Syriëgangers hebben twee keer vaker een strafblad dan andere jongeren in dezelfde leeftijdsgroep. Bijna de helft van de bekende Syriëgangers heeft gedragsproblemen, waarvan veertien procent ernstig.

Daaronder vallen mensen die herhaaldelijk ernstig crimineel gedrag vertonen. Zo’n zes procent van de nagetrokken personen heeft een officieel vastgestelde stoornis of geestesziekte, zoals schizofrenie.

Bij een GGZ-instelling waarmee Weenink zijn onderzoek besprak, bleek dat zestig procent van de in een grote gemeente bekende radicalen een behandeling in die instelling had ondergaan.

Weenink publiceerde over zijn bevindingen in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Perspectives on terrorism.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.